ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MURIGHIOL
 
str.Lacului nr.8 cod postal-827150; tel: 0240545969; fax: 0240545971; e-mail: primaria_murighiol@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Murighiol: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 6170 mp ce apartine domeniului privat al comunei Murighiol jud.Tulcea 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133279560027-03-2012
2 privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenți pentru acoperirea deficitului secțiuni de dezvoltare inregistrat la sfarșitul anului 2011. 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133279560027-03-2012
3 Privind aprobarea terecerii in domeniul public și acordarea unui drept de superficie,pe 99 ani, pe o suprafete de teren de 0,5 ha teren din domeniul public al comunei Murighiol,catre Consiliul județ 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133279560027-03-2012
4 Privind aprobarea terecerii in domeniul public și acordarea unui drept de superficie pe 99 ani, pe o suprafete de teren de 0,5 ha teren din domeniul public 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133279560027-03-2012
5 Privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare in valoare de 4.296482,3 lei/ron de la Fondul de Garantare a Creditului Rural 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133279560027-03-2012
6 Privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare in valoare de 4.296482,3 lei/ron de la Fondul de Garantare 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133279560027-03-2012
7 Privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare in valoare de 4.296482,3 lei/ron de la Fondul de Garantare 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133279560027-03-2012
8 Privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare in valoare de 4.296482,3 ron de la Fondul de Garantare 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133279560027-03-2012
9 privind stabilirea de denumiri ale unitatilor de invatamant din comunei Murighiol, pentru anul scolar 2012-2013 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
10 Privind stabilirea suprafetei din islazul comunal pentru care se depune cerere unica de plata 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133461000017-04-2012
11 aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 26 februarie 2015 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
12 aprobarea procesului verbal al ședinței ședinței extraordinare din 12 martie 2015; 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
13 aprobarea procesului verbal al ședinței ședinței extraordinare din 23 martie 2015; 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
14 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Utilitati si Servicii Publice Murighiol S.R.L , pe anul 2015 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
15 privind indreptare eroare materială cu privire la numarul Hotărârii Consiliului Local Murighiol nr.90 din 22.09.2014 privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Raportului de evaluare pentru achizitionarea unui teren in suprafata de 2.876 mp, situat in T57 P1410 situat in intravilanul loca 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
16 privind modificarea Anexei nr. 4 din Hotărârea Consiliului local Murighiol nr. 12 din 27.02.2012 prin reactualizarea texelor pentru eliberarea şi viza anuală a autorizaţiilor de organizare şi desfăşurare de activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei De 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
17 privind modificarea Anexei nr.3 din Hotărârea Consiliului local Murighiol nr. 137 din 30.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
18 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.18 din 25 .02.2011 privind atribuirea în folosință gratuită, a unui teren în suprafață totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Moroşan Vasile -Laurenţiu, cu domiciliul în local 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
19 privind modifiacrea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.19 din 25 .02.2011 privind atribuirea în folosință gratuită, a unui teren în suprafață totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nei Moroşan Larisa –Liliana, cu domiciliul în localita 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
20 privind modifiacrea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.65 din 30.06.2014 privind atribuirea în folosință gratuită, a unui teren în suprafață totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Sandu Sergiu , cu domiciliul în localitatea Dunavatu 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
21 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.37 din 25.03.2011 privind atribuirea în folosință gratuită, a unui teren în suprafață totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Cîrjaliu Ionut, cu domiciliul în localitatea Dunavat 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
22 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.110 din 29.12.2011 privind atribuirea în folosință gratuită, a unui teren în suprafață totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Chiţu Bogdan , cu domiciliul în localitatea Murighi 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
23 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat de interes local al comunei Murighiol , prin anularea pozitiilor 412 si 413, precum si rectificarea pozitiei nr.420 si inventarierea a trei suprafete de teren 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
24 privind aprobarea modificării şi completării Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Murighiol, prin inventarirea a trei drumuri de exploatare; De 525/5 cu suprafata 4251 mp, De 525/9 cu suprafata de 730 mp si De 525/10 cu suprafata de 787 mp, situate in extravilanil com 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
25 privind acordarea dreptului de superficie , uz si servitute pe suprafata de 55 m.p. situat in T51 P 369 , loc. Murighiol , jud. Tulcea in favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., suprafata necesara pentru montarea si exploatarea postului de transformare – utilizator, INSTITUTUL NATIONAL CER 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
26 privind rezilierea Contractului de inchiriere nr.5468 din data de 05.09.2013 incheiat intre CONSILIUL LOCAL MURIGHIOL si SC ORANGE ROMANIA S.A. 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
27 privind mentinerea rezervei de izlaz comunal în administrare comunei Murighiol, pentru crescătorii de animale, membrii ai colectivităţii locale in vederea păşunării 2015 3 BURADA V. ELENA SECRETAR 142826760006-04-2015
28 PROIECT DE H O T Ă R Â R E Nr.2375/16.04.2015 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Murighiol , al domnului ISTRATE NEACŞU 2015 4 BURADA V. ELENA SECRETAR 143103240008-05-2015
29 PROIECT DE H O T A R A R E Privind aprobarea procesului –verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Murighiol din data de 31 martie 2015 2015 4 BURADA V. ELENA SECRETAR 143103240008-05-2015
30 3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.64 din 11 mai 2012 privind atribuirea în folosință gratuită, a unui teren în suprafață totală de 500 mp, intravilan, din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Geambulat Ionuţ , cu domici 2015 4 BURADA V. ELENA SECRETAR 143103240008-05-2015
31 4. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.46 din 11 mai 2012 privind atribuirea în folosință gratuită, a unui teren în suprafață totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Grigore Ştefan -Bogdan, cu 2015 4 BURADA V. ELENA SECRETAR 143103240008-05-2015
32 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventii, a Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de interventii ‘’Reabilitare si modernizare străzi localitatea Murighiol’’, com. Murighiol , jud Tulcea 2015 4 BURADA V. ELENA SECRETAR 143103240008-05-2015
33 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de vanzare –cumparare nr. 520 din 18.11.2011 si a Actului aditional nr.279 din 03 martie 2015 incheiat intre Comuna Murighiol prin Consiliul Local Murighiol si SC DELTACONS S.A. pentru neachitarea diferentei de pret. 2015 4 BURADA V. ELENA SECRETAR 143103240008-05-2015
34 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al comunei Murighiol, judetul Tulcea pentru perioada - mai, iunie , iulie 2015 2015 5 BURADA V. ELENA SECRETAR 143276040028-05-2015
35 Privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Murighiol, din data de 30 aprilie 2015 2015 5 BURADA V. ELENA SECRETAR 143276040028-05-2015
36 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 1000 mp, situat in intravilan, LOT 42, din domeniul privat al comunei Murighiol, doamnei PETRE VALENTINA , cu domiciliul în localitatea Murighiol, judeţul Tulcea, pentru construirea unei locuinţe proprietate p 2015 5 BURADA V. ELENA SECRETAR 143276040028-05-2015
37 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 1000 mp, situat in intravilan, LOT 38, din domeniul privat al comunei Murighiol, doamnei PĂUN MARINELA , cu domiciliul în localitatea Murighiol, judeţul Tulcea, pentru construirea unei locuinţe proprietate pe 2015 5 BURADA V. ELENA SECRETAR 143276040028-05-2015
38 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 800 mp, situat in intravilan, LOT 30, din domeniul privat al comunei Murighiol, doamnei SAVENCU MIHAELA , cu domiciliul în localitatea Dunăvăţu de Jos, judeţul Tulcea, pentru construirea unei locuinţe prop 2015 5 BURADA V. ELENA SECRETAR 143276040028-05-2015
39 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 1000 mp, situat in intravilan, LOT 37, din domeniul privat al comunei Murighiol, domnului IACOVICI GEORGE , cu domiciliul în localitatea Murighiol , judeţul Tulcea, pentru construirea unei locuinţe proprieta 2015 5 BURADA V. ELENA SECRETAR 143276040028-05-2015
40 privind aprobarea bilanţului contabil şi contul de profit si pierderi la 31.12.2014 al SC Utilităţi şi Servicii Publice Murighiol SRL 2015 5 BURADA V. ELENA SECRETAR 143345160005-06-2015
41 privind aprobarea transformarii a doua functii publice de: functia publica de consilier clasa 1 grad profesional asistent in functia publica de consilier clasa 1 grad profesional debutant si functia publica de referent clasa III, grad profesional asistent in referent clasa III grad profesional de 2015 5 BURADA V. ELENA SECRETAR 143345160005-06-2015
42 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Murighiol, pentru anul 2015 2015 5 BURADA V. ELENA SECRETAR 143345160005-06-2015
43 privind aprobarea valorii de investiţii a proiectului’’ Reabilitare strada si extindere retea canalizare in zona Peninsula, localitatea Murighiol’’ şi solicitarea unei scrisori de garantare in valoare de 375.587,30 lei la F. N.G.C.I.M.M SA IFN Bucuresti pentru finantarea obiectivel 2015 5 BURADA V. ELENA SECRETAR 143345160005-06-2015
44 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-INFIINŢARE CAMPING LOCALITATEA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA’’, investitor Comuna Murighiol si introducerea terenului in suprafata de 5000 mp, in intravilanul loc. Murighiol pentru amplasamentul situat in extravilanul com. Murighiol, adiacent intravilanul 2015 6 BURADA V. ELENA SECRETAR 143466120019-06-2015
45 PH - aprobarea rectificarii Listei de investitii la bugetul local pe trim.II, anul 2015 2015 6 BURADA V. ELENA SECRETAR 143569800001-07-2015
46 PH - rectificare bugetului de venituri si cheltuieli la bugetul local, trim. 2 anul 2015 2015 6 BURADA V. ELENA SECRETAR 143569800001-07-2015
47 PH - dezmembrare sup 1000 in 17 loturi -garaje 2015 6 BURADA V. ELENA SECRETAR 143569800001-07-2015
48 PH - privind modificarea pozitie din inventar inv privat dezmembrare garaje 2015 6 BURADA V. ELENA SECRETAR 143569800001-07-2015
49 PH - -modificare HCL NR. 18 DIN 2013 APROBARE REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA-ACTIVITATI COMERCIALE DE PIATA 2015 7 BURADA V. ELENA SECRETAR 143880840006-08-2015
50 PH -modificareanexe 1 si 2 din HCL 32 DIN 2010-aprobarea Nomenclatorului stradal 2015 7 BURADA V. ELENA SECRETAR 143880840006-08-2015
51 PH -ATRIBUIRE LOT CASA-IFTIME VASILE-MARIN 2015 7 BURADA V. ELENA SECRETAR 143880840006-08-2015
52 PH -ATRIBUIRE LOT CASA-NICHITA ADRIAN OCTAVIAN 2015 7 BURADA V. ELENA SECRETAR 143880840006-08-2015
53 PH -modificare art.2 din HCL NR.16 din 1996 -PUZ-loturi de casa 2015 7 BURADA V. ELENA SECRETAR 143880840006-08-2015
54 PH -modificarea si completarea Invenatrului domeniului privat de interes local al com. Murighiol 2015 7 BURADA V. ELENA SECRETAR 143880840006-08-2015
55 PH indreptare eroare materiala din cuprinsul HCL nr. 83 din data de 30 iunie 2015 2015 7 BURADA V. ELENA SECRETAR 143880840006-08-2015
56 PH PAROBARE ACORDARE DIFERENTA DE 500 MP -VATAJELU COSMIN 2015 7 BURADA V. ELENA SECRETAR 143932680012-08-2015
57 PH - de aprobarea rectificarii Listei de investitii la bugetul local, trimestrul III, anul 2015 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 144131400004-09-2015
58 PH - aprobare BVC , trimestrul III, anul 2015 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 144131400004-09-2015
59 PH.-ATRIBUIRE LOT CASA-BRAILOVSCHI LAURENTIU-LUCIAN 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 144131400004-09-2015
60 PH -modificare art.1 din HCL 42 din 31.10.2012 - atribuire diferenta teren Grigore Lucian Valentin 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 144131400004-09-2015
61 PH -modificare art.1 din HCL 61din 11.05.2012- atribuire diferenta teren Chirila Ionut Cristian 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 144131400004-09-2015
62 PH- vanzare teren 4317 in 5 LOTURI , extravilan , sat Plopul 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 143949960014-08-2015
63 PH - vanzare a 6 LOTURI - loturi case intravilan Murighiol 2015 8 BURADA V. ELENA SECRETAR 143949960014-08-2015
64 PH --modificare Anexa 6 din HCL 32 din 2010-aprobarea Nomenclatorului stradal 2015 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 144183240010-09-2015
65 PH .-modificare HCL 87 2015 si a HCL 18 -Regulamentul privind functionarea activitatilor comerciale- , aprobare taxe 2015 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 144183240010-09-2015
66 PH 3 - privind inventarierea in domeniul public a unui teren in supr.730 mp, sitiat in T 43 P Cc 1063,intravilan com. Murighiol 2015 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 144183240010-09-2015
67 PH privind aprobarea imputernicirii ADIIDM Tulcea - desuri 2015 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 144183240010-09-2015
68 PH - privind completare pozitie 72 din Invenatrul domeniului public al com. Murighiol 2015 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 144304200024-09-2015
69 PH - privind rectificarea literei b) art.1 din HCL nr. 71 din 29 mai 2015 2015 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 144304200024-09-2015
70 PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal” CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1+M” investitor SC AMERIKAYNE SRL, prin reprezentant Mihalache Romeo, pentru amplasamentul situat în intravilanul com. Murighiol, jud. Tulcea, T22, A 141, nr. cadastral 34001, CF 34001 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147077640010-08-2016
71 ph 1 - alegere presedinte de sedinta sept, oct si noiembr 2016 2016 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 147354120011-09-2016
72 aprobare proces verbal al sed ord 31 august 2016 2016 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 147354120011-09-2016
73 privind aprobarea P.U.Z APROBARE CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA P+1+M -Anunt proiect 2016 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 147354120011-09-2016
74 PH 4 privind modificare domeniul privat al comunei Murighiol 2016 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 147354120011-09-2016
75 ph 5 - privind domeniul public al comunei Murighiol prin adaugarea investitiei Centrul de informare turistica 2016 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 147354120011-09-2016
76 ATRIB LOT CASA.doc SAFCA GEORGE 2016 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 147354120011-09-2016
77 -modificare art.1 din HCL 10130.09.2009 acordare diferenta teren dnului Ciosan Rares Stefan 2016 9 BURADA V. ELENA SECRETAR 147354120011-09-2016
78 PH 1 - aprobare proces verbal al sed ord 13 sept. 2016 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147604680010-10-2016
79 PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147604680010-10-2016
80 Anexa -memoriu, la PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147604680010-10-2016
81 Anexa -regulament PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147604680010-10-2016
82 Aenxa -Incadrare in zona la PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147604680010-10-2016
83 Anexa- Situatia existenta la PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147604680010-10-2016
84 Anexa -Regementari urbanistice la PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147604680010-10-2016
85 Anexa -Reglementari edilitare la PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147604680010-10-2016
86 Aenxa -Situatia juridica-, la PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147604680010-10-2016
87 PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1, SC TRIP TO NATURE SRL 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147604680010-10-2016
88 Anexa -Situatie existenta-, la PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1, SC TRIP TO NATURE SRL 2016 10 BURADA V. ELENA SECRETAR 147604680010-10-2016
89 Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei ,, Centru local de informare turistica in Comuna Murighiol si 2017 7 BURADA V. ELENA SECRETAR 150023880017-07-2017
90 Proiect de Hotarare aprobare buget local nr 1485-martie 12018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151994160002-03-2018
91 Proiect de Hotarare Nr 1482 martie 2018 aprobare buget 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151994160002-03-2018
92 aPH nr.20 -APROBARE PUZ -CONSTUIRE CASA DE VACANTA, localitatea Dunavatu de Jos, investitor Ferecu Ioan 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153030600030-06-2018
93 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5149/19.06.2018 privind implementarea proiectului „ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII MENITE SA PREVINA SI SA REDUCA IMPACTUL NEGATIV ASUPRA MEDIULUI PENTRU STATIA DE EPURARE APE UZATE DIN LOCALITATEA MURIGHIOL” 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152935560019-06-2018
94 PROIECT DE HOTĂRÂRE Priveste: aprobarea acordarii dreptului de uz si servitute in favoarea ADMINISTRATIEI REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII pentru terenul in suprafata de 100 mp, LOT 2, situat in T 49 Nb 328, CF nr. 31270 , extravilan localitatea Murighiol, com. Murighiol, apartinand domeniului 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153013320028-06-2018
95 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici ,si bugetul cererii de finantare pentru obiectivul de investitii “REABILITARE SI DOTARE GRADINITA PLOPUL, COMUNA MURIGHIOL, JUD. TULCEA” 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153013320028-06-2018
96 Proiect de hotarare - taxe si impozite 2019 2018 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153799560027-09-2018
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Murighiol - Toate drepturile rezervate